ინვესტორებისთვის

ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები (ლარი)

2015 (არა აუდირებული)

2014 (აუდირებული)

2013 (აუდირებული)

2012 (აუდირებული)

სესხის პორტფელი 585, 532 2, 949, 775 1, 703, 029 1, 767, 601
ფინანსური მარჟა 673, 251 705, 727 629, 251 689, 358
საპროცენტო შემოსავლები 652, 890 716, 425 690, 026 778, 151
საოპერაციო მოგება მოგების გადასახადამდე 258, 417 75, 938 -385, 588 -427, 001
წმინდა მოგება 258, 417 73, 071 -378, 277 -423, 774

 

აუდიტის ანგარიშები

აუდიტირებული ფინანსური უწყისები AGM 2014

აუდიტირებული ფინანსური უწყისები AGM 2013

აუდიტირებული ფინანსური უწყისები AGM 2012

აუდიტირებული ფინანსური უწყისები AGM 2011

აუდიტირებული ფინანსური უწყისები AGM 2010

აუდიტირებული ფინანსური უწყისები AGM 2009

აუდიტირებული ფინანსური უწყისები AGM 2008

აუდიტირებული ფინანსური უწყისები AGM 2007

ვალუტის კურსი
GEL
სესხის კალკულატორი
კონტაქტი
თბილისი
მ. კოსტავას ქ. N 47/57
ტელ.: 242 2000
ზუგდიდი
კიკალიშვილის ქუჩა #1
ტელ.: 242 2000 (2600)
ბათუმი
ი. აბაშიძის ქ. 2
ტელ.: 242 2000 (2800)
© 2012-2017 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ალიანს ჯგუფი. ყველა უფლება დაცულია.